Privacyverklaring

Privacy-verklaring

Privacyverklaring

TUINEN VAN SCHEPDAEL BV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel) en op commission@privacycommission.be.  

Verwerkingsdoeleinden

TUINEN VAN SCHEPDAEL BV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie en opvolgen van de solvabiliteit).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (f) noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (eventuele onderaannemers) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met TUINEN VAN SCHEPDAEL BV verbonden zijn of met enige andere partner van TUINEN VAN SCHEPDAEL BV;

TUINEN VAN SCHEPDAEL BV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende 10 jaar om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@tuinenvanschepdael.be

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

Déclaration de confidentialité

TUINEN VAN SCHEPDAEL SPRL traite les données personnelles conformément à la présente déclaration de confidentialité. Pour plus d’informations, questions ou commentaires concernant notre politique de confidentialité, veuillez contacter la Commission pour la protection de la vie privée (Rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles) ou à l’adresse commission@privacycommission.be.

But du traitement

TUINEN VAN SCHEPDAEL SPRL collecte et traite les données personnelles des clients pour la gestion des clients et des commandes (y compris la gestion des clients, le suivi des commandes ainsi que les livraisons, la facturation et le suivi de la solvabilité).

Base juridique du traitement

Les données personnelles sont traitées sur la base de l’article 6.1. f) nécessaires à la défense de notre intérêt légitime à mettre en œuvre du règlement général sur la protection des données.

Transfert à des tiers

Si cela est nécessaire pour atteindre les objectifs énoncés, les données personnelles du client seront partagés avec d’autres entreprises (sous-traitants éventuels) au sein de l’Espace économique européen qui sont en relation directe ou indirecte à TUINEN VAN SCHEPDAEL SPRL ou tout autre partenaire de TUINEN VAN SCHEPDAEL SPRL;

TUINEN VAN SCHEPDAEL SPRL garantit que ces destinataires prendront les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données personnelles.

Période de stockage

Les données personnelles traitées pour la gestion des clients seront conservées pendant 10 ans afin de répondre aux exigences légales (entre autre dans le domaine de la comptabilité).

Droit d’accès, de rectification, de suppression, de limitation, d’objection et de transférabilité des données personnelles

Le client a toujours le droit d’inspecter leurs données personnelles et les améliorer si elles sont incorrectes ou incomplètes, de les faire supprimer, de limiter leur traitement et de s’opposer au traitement de ses données personnelles sur la base de l’article 6.1 (e) ou (f), y compris le profilage fondé sur ces dispositions.

En outre, le client a le droit d’obtenir une copie (sous une forme structurée, à jour et lisible par machine) de ses données personnelles et de transmettre les données personnelles à une autre société.

Afin d’exercer les droits ci-dessus, le client est invité à envoyer un e-mail à l’adresse e-mail suivante: info@tuinenvanschepdael.be

Plainte

Le client a le droit de déposer une plainte auprès de la Commission pour la protection de la vie privée (Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles – commission@privacycommission.be).

Contacteer ons

+32 (0)2 569 16 52

info@tuinenvanschepdael.be

Eksterstraat 14, 1703 Dilbeek

Uw droomtuin
onze passie

Contacteer ons

+32 (0)2 569 16 52

info@tuinenvanschepdael.be

Eksterstraat 14, 1703 Dilbeek

Uw droomtuin
onze passie