Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN
1. Alle commerciële transacties tussen de besloten vennootschap “TUINEN VAN SCHEPDAEL” met zetel
te 1703 Dilbeek, Eksterstraat 14 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0430.475.607 (hierna genoemd “TVS”), met betrekking tot door haar geleverde producten en diensten (hierna “Product(en)” en “Dienst(en))” en elke persoon die een bestelling/opdracht plaatst bij TVS (hierna genoemd “Klant”), worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): de schriftelijke overeenkomst tussen TVS en de Klant; de opdrachtbevestiging en de onderhavige Algemene Voorwaarden.
2. Door het sturen van een prijsaanvraag en het ondertekenen van een offerte voor akkoord erkent de Klant kennis genomen te hebben van onderhavige Algemene Voorwaarden en ze te aanvaarden en dit met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant. In dit geval wordt de Klant geacht deze Algemene Voorwaarden integraal te hebben aanvaard, indien hij niet binnen de 15 kalenderdagen na ontvangst van deze Algemene Voorwaarden de toepassing ervan schriftelijk heeft geprotesteerd.
TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
3. De contractuele relatie tussen TVS en de Klant komt tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van de bestelling/opdracht, dan wel door begin van uitvoering van de bestelling/opdracht door TVS.
INFORMATIE EN VERGUNNINGEN
4. De Klant staat er jegens TVS voor in dat hij naar beste weten alle essentiële informatie die verband houdt met de overeenkomst aan TVS heeft verstrekt. TVS heeft dienaangaande geen onderzoeksplicht, o.m. wat betreft de bestemming en het gebruik van de bestelde Producten.
5. De Klant is ertoe gehouden voor de start van de werken een plan ter hand te stellen aan TVS waarop
alle ondergrondse leidingen, constructies en dergelijke zijn aangeduid, met vermelding van aard en diepte ervan. In geval van ontstentenis van zulke plannen draagt de Klant de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele schade aan voormelde leidingen en/of constructies. Bovendien zal de Klant TVS schriftelijk de nodige instructies geven met betrekking tot de afstanden die moeten in acht genomen worden met betrekking tot de scheidingslijn met andere erven bij het aanleggen van verharding, planten van hoogschietende bomen, andere bomen en levende hagen. TVS draagt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.
6. De vereiste vergunningen dienen voor de start van de werken vooraf door de Klant te worden bekomen. De nodige documenten moeten voor de inrichting van de werf ter info aan TVS worden voorgelegd. Alle bijkomende kosten van welke aard ook veroorzaakt door het niet of onvoldoende respecteren door de Klant van onderhavig artikel zijn exclusief ten laste van de Klant.
7. De Klant garandeert TVS dat de te bewerken grond maagdelijk schoon is. Hiermee wordt bedoeld dat de grond op geen enkele manier verontreinigd is. De kosten verbonden aan een eventuele verontreiniging zijn ten laste van de Klant.
OFFERTES, PRIJS EN BETALING
8. DE DOOR TVS GEHANTEERDE PRIJZEN ZIJN INDICATIEF. ALS GEVOLG VAN DE HUIDIGE ECONOMISCHE OMSTANDIGHEDEN KAN EEN TEKORT AAN BESCHIKBARE BASISPRODUCTEN BIJ ONZE LEVERANCIERS ONVOORZIENE VERTRAGING GEVEN BIJ ONZE LEVERINGEN ALSOOK ONVOORZIENE PRIJSSTIJGINGEN DIE WIJ BUITEN ONZE WIL ZULLEN MOETEN TOEPASSEN.
9. Al onze prijzen zijn uitgedrukt exclusief BTW van 21%. Andere taksen of belastingen zijn steeds ten laste van de Klant. Alle in de aannemingsovereenkomst, de meetstaat en de oplevering eventueel voorkomende fracties van eenheden zullen automatisch naar de bovenliggende eenheid worden afgerond.
10. De prijzen van TVS zijn gebaseerd op de geldende hoogte van loonkosten, kosten van bestanddelen/onderdelen, sociale premies en overheidslasten, vervoerskosten en verzekeringspremies, kosten van materialen en grondstoffen, wisselkoersen en/of andere kosten. TVS is in geval van verhoging van één of meer van deze prijsfactoren gerechtigd haar prijzen dienovereenkomstig te verhogen en dit in overeenstemming met de wettelijk toegelaten normen. TVS is gerechtigd om prijsverhogingen van haar leverancier(s) door te rekenen aan de Klant, overeenkomstig dit artikel. Bij een prijsaanpassing zal TVS de Klant onmiddellijk in kennis stellen van de nieuwe aangepaste prijs.
11. Onverminderd hetgeen hiervoor bepaald is of tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de facturen van TVS door de Klant integraal betaalbaar in Euro via overschrijving binnen de 7 kalenderdagen zoals vermeld op de factuur en zonder korting.
12. Facturen kunnen door de Klant enkel geldig schriftelijk worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 7 kalenderdagen volgend op de factuurdatum en met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering. Dergelijk protest ontheft de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting.
13. Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is door de Klant op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per maand. Bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,00 (excl. btw), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht voor TVS op vergoeding voor hogere bewezen schade.
14. De onvoorwaardelijke betaling door de Klant (van een deel) van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur. (Deel)betalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en worden eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, waarbij bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.
LEVERING EN GARANTIE
15. Tenzij wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering steeds bij benadering (indicatief) en niet bindend.
16. TVS wordt ontheven van de door haar aangegane verbintenis tot het leveren van bestelde planten wanneer ze ingevolge overmacht (o.a. oogst-mislukking, overvloedige regen, storm, droogte of welk gevolg van de klimaatwijziging dan ook) niet in de mogelijkheid is aan haar verbintenis te voldoen. TVS zal hiervoor nooit aansprakelijk kunnen gesteld worden. Indien nodig zal TVS deze planten kunnen vervangen door gelijkaardige of dicht benaderende variëteiten.
17. Het terug in groei komen van de door TVS geleverde en geplante planten wordt vanaf plantdatum voor één jaar gewaarborgd, voor zover ook het onderhoud door TVS is gebeurd. De vervanging van niet in groei gekomen planten geschiedt eenmaal in waarborg en dit op tijdig vertoon van de afgestorven planten. De werkuren daarvoor nodig vallen ten laste van de Klant. De kiemkracht en de zuiverheid van de geleverde graszaden wordt gewaarborgd volgens de wettelijke normen. Het mislukken van een gazon door een eventuele terreinvervuiling, door welke oorzaak ook, of door abnormale weersomstandigheden zoals onweer, hittegolven en droogte, door onvoldoende of onoordeelkundig begieten van de aanplanting door de Klant, valt nimmer ten laste van TVS. De garantie geldt dan niet! Voor eventueel opkomend onkruid na het zaaien van het gazon worden geen klachten aanvaard. Deze garantie geeft nooit aanleiding tot een schadevergoeding of vergoeding van welke aard ook.
GEBREKEN/NON-CONFORMITEIT
18. Wat ook de oorzaak van het gebrek moge zijn, is de waarborg naar keuze van TVS beperkt tot het volgende:
– een vermindering van de prijs in verhouding tot de hoeveelheid gebrekkig Product;
– de vervanging van de hoeveelheid gebrekkig Product, eventueel door soortgelijk Product met gelijkaardige specificaties, waarbij de vervangen Producten weer de eigendom worden van TVS;
In geen geval is TVS gehouden tot verdere schadeloosstelling.
EIGENDOMSVOORBEHOUD
19. Alle ontwerpen van welke aard ook blijven de artistieke eigendom van TVS en mogen niet zonder haar akkoord gereproduceerd of uitgevoerd worden, noch geheel noch gedeeltelijk.
AANSPRAKELIJKHEID
20. TVS kan enkel aansprakelijk worden gesteld voor haar zware fout (inbegrepen niet-uitvoeren van haar essentiële verbintenissen) of bedrog.
21. Voor zover TVS bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan TVS niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van deze derden.
22. TVS is niet aansprakelijk voor:
– indirecte, onrechtstreekse of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot inkomstenderving en schade aan derden);
– schade die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt wordt door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid. In ieder geval is de Klant gebonden door een vrijwaringsplicht ten aanzien van TVS in het geval laatstgenoemde wordt aangesproken door een derde;
– schade ontstaan door fouten of onvolledigheden in de door of namens de Klant aan TVS verstrekte of voorgeschreven gegevens, door aanwijzingen of instructies van of namens de Klant;
– schade ontstaan ten gevolge van het niet-opvolgen van het door TVS eventueel verleende advies, dewelke zij steeds op vrijblijvende basis verstrekt;
– schade veroorzaakt door overmacht of hardship;
– vertragingen m.b.t. leveringen (incl. bijkomende kosten die hieruit voor de Klant voortvloeien), opgelopen als gevolg van het in gebreke blijven van leveranciers van TVS, de Klant of enige andere derde;
– schade door storm of abnormale hoeveelheden regen en wind;
– schade door droogte en onvoldoende of onoordeelkundig beregening/gieten door de Klant;
– schade direct en indirect door verzakkingen bij nieuwbouw;
De bepalingen van deze afdeling gelden zowel voor de contractuele als buitencontractuele aansprakelijkheid van TVS en haar aangestelden en kunnen ook door de bestuurders van TVS worden ingeroepen ingeval zij persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
ONTBINDING
23. Bij ontbinding van de overeenkomst ten laste van de Klant is TVS gerechtigd tot een forfaitaire schadevergoeding van 40% van de waarde van de bestelling (gebaseerd op de verkoopprijs) ten titel van winstderving, onverminderd het recht van TVS om meerdere schade te vorderen, en onverminderd haar recht om de gedwongen uitvoering na te streven.
24. Bij ontbinding van de overeenkomst ten laste van TVS kan TVS aansprakelijk gesteld worden voor schade in overeenstemming met bovenstaande bepalingen inzake aansprakelijkheid.
OVERMACHT & IMPREVISIE (HARDSHIP)
25. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of imprevisie, alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van TVS de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien, zodat het niet redelijk zou zijn uitvoering van de overeenkomst te verlangen onder dezelfde voorwaarden, zoals bijvoorbeeld oorlog, stakingen, lock-out, ziekten, epidemie, pandemie, personeelstekort, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, inbeslagname, natuuromstandigheden, brand, stroomuitval en stroomonderbreking (zoals black outs en afschakelingen), onbeschikbaarheid of onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, computercriminaliteit, diefstal, sabotage, tekortkomingen van leveranciers van TVS (bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht, voorraadtekorten, …), etc.
– Onverwachte kosten in hoofde van de Klant die vreemd zijn aan (de overeenkomst(en) met) TVS;
– Financieel onvermogen in hoofde van de Klant, ongeacht de oorzaak van dit financieel onvermogen;
OVERDRACHT VAN RECHTEN EN GESCHILLEN
26. TVS is gerechtigd haar rechten en/of verplichtingen geheel of gedeeltelijk op grond van de overeenkomst over te dragen. TVS mag beroep doen op onderaannemers voor de gehele of gedeeltelijke
uitvoering van haar verbintenissen.
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
27. De verwerking van persoonsgegevens door TVS vindt plaats conform de bepalingen van het privacybeleid van TVS, dewelke van toepassing is op de Klant en door hem dient nagelezen te worden op de website van TVS (www.tuinenvanschepdael.be/privacyverklaring/), onverminderd de gebeurlijke toepassing van de verwerkersovereenkomst tussen partijen.
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
28. Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing.
29. Geschillen tussen Partijen worden uitsluitend en definitief beslecht door de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, afdeling Antwerpen, onverminderd het recht van TVS om te dagvaarden voor de rechtbanken van de maatschappelijke zetel/woonplaats van de Klant.

Contacteer ons

+32 (0)2 569 16 52

info@tuinenvanschepdael.be

Eksterstraat 14, 1703 Dilbeek

Uw droomtuin
onze passie

Contacteer ons

+32 (0)2 569 16 52

info@tuinenvanschepdael.be

Eksterstraat 14, 1703 Dilbeek

Uw droomtuin
onze passie